Geslacht: Aextoxicon
Familie: Aextoxicaceae

Aextoxicon punctatumPlantenkennis programma