Geslacht: Azolla
Auteurs: Lam.
Nederlandse naam: Kroosvaren
Engelse namen: Fairy Moss, Mosquito Fern, Water Fern
Duitse naam: Algenfarn
Familie: Azollaceae (Kroosvarenfamilie)

Azolla caroliniana
Azolla cristata
Azolla filiculoidesPlantenkennis programma