Geslacht: Cortaderia
Auteurs: Stapf
Nederlandse namen: Pampagras, Pampasgras
Engelse namen: Pampas Grass, Pampas-grasses, Tussock Grass
Duitse naam: Pampasgras
Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Cortaderia argentea zie: Cortaderia selloana
Cortaderia conspicua zie: Chionochloa conspicua
Cortaderia fulvida
Cortaderia jubata
Cortaderia richardii
Cortaderia selloana
Cortaderia selloana 'Albolineata'
Cortaderia selloana 'Andes Silver'
Cortaderia selloana 'Aureolineata'
Cortaderia selloana 'Day1'PBR (Tiny Pampa)
Cortaderia selloana 'Day2' (Tiny Pampa Gold)
Cortaderia selloana 'Esperanta'
Cortaderia selloana 'Evita'
Cortaderia selloana 'Gold Band' zie: Cortaderia selloana 'Aureolineata'
Cortaderia selloana 'Gold Star'
Cortaderia selloana 'Golden Comet'
Cortaderia selloana 'Golden Fantasy'
Cortaderia selloana 'Golden Goblin'
Cortaderia selloana Green Goblin(='GREGOB') zie: Cortaderia selloana 'GREGOB' (Green Goblin)
Cortaderia selloana 'GREGOB' (Green Goblin)
Cortaderia selloana 'Icalma'
Cortaderia selloana 'Inncortgf'
Cortaderia selloana 'Liliput'
Cortaderia selloana Minigoldenpampas(='Vercor 5') zie: Cortaderia selloana 'Vercor 5' (Minigoldenpampas)
Cortaderia selloana Minipampas(='Vercor 3') zie: Cortaderia selloana 'Vercor 3' (Minipampas)
Cortaderia selloana Minisilverpampas(='Vercor 6') zie: Cortaderia selloana 'Vercor 6' (Minisilverpampas)
Cortaderia selloana 'Monstrosa'
Cortaderia selloana 'Patagonia'
Cortaderia selloana 'Pink Feather'
Cortaderia selloana 'Pink Phantom'
Cortaderia selloana 'Pumila'
Cortaderia selloana 'Rendatleri'
Cortaderia selloana 'Roi des Roses'
Cortaderia selloana 'Rosa Feder' zie: Cortaderia selloana 'Rosea'
Cortaderia selloana 'Rosea'
Cortaderia selloana 'Scarlet Wonder'
Cortaderia selloana 'Senior'
Cortaderia selloana 'Silver Comet'
Cortaderia selloana 'Silver Fountain'
Cortaderia selloana 'Silver Star'
Cortaderia selloana 'Silver Stripe' zie: Cortaderia selloana 'Albolineata'
Cortaderia selloana 'Splendid Star'
Cortaderia selloana 'Stars and Stripes'PBR
Cortaderia selloana 'Sunningdale Silver'
Cortaderia selloana Tiny Pampa(='Day1') zie: Cortaderia selloana 'Day1' (Tiny Pampa)
Cortaderia selloana Tiny Pampa Gold(='Day2') zie: Cortaderia selloana 'Day2' (Tiny Pampa Gold)
Cortaderia selloana 'Toe Toe' zie: Cortaderia richardii
Cortaderia selloana 'Usballata'
Cortaderia selloana 'Vercor 2'
Cortaderia selloana 'Vercor 3' (Minipampas)

1 2

Plantenkennis programma