Geslacht: Drynaria
Auteurs: (Bory) J.Sm.
Familie: Polypodiaceae (Eikvarenfamilie)

Drynaria quercifolia
Drynaria rigidulaPlantenkennis programma