Geslacht: Homogyne
Auteurs: Cass.
Engelse naam: Purple Colt's-foot
Duitse naam: Alpenlattich
Familie: Compositae (Composietenfamilie)

Homogyne alpinaPlantenkennis programma