Geslacht: Lapeirousia
Auteurs: Pourr.
Familie: Iridaceae (Lissenfamilie)

Lapeirousia anceps
Lapeirousia compressa zie: Lapeirousia fabricii
Lapeirousia corymbosa
Lapeirousia corymbosa subsp. alba
Lapeirousia corymbosa subsp. corymbosa
Lapeirousia corymbosa subsp. fastigiata
Lapeirousia cruenta zie: Freesia laxa
Lapeirousia denticulata zie: Lapeirousia fabricii
Lapeirousia divaricata
Lapeirousia erythrantha
Lapeirousia fabricii
Lapeirousia fissifolia zie: Lapeirousia pyramidalis
Lapeirousia jacquinii
Lapeirousia laxa zie: Freesia laxa
Lapeirousia purpureolutea zie: Lapeirousia corymbosa subsp. fastigiata
Lapeirousia pyramidalis
Lapeirousia rhodesiana zie: Lapeirousia erythrantha
Lapeirousia sandersonii zie: Lapeirousia erythrantha
Lapeirousia silenoidesPlantenkennis programma