Geslacht: Lycopodium
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Wolfsklauw
Engelse namen: Club Moss, Clubmoss, Clubmosses
Duitse naam: Bärlapp

Lycopodium alpinum zie: Diphasiastrum alpinum
Lycopodium anceps zie: Diphasiastrum complanatum
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Lycopodium complanatum zie: Diphasiastrum complanatum
Lycopodium complanatum var. zeilleri zie: Diphasiastrum zeilleri
Lycopodium complanatum subsp. chamaecyparissus zie: Diphasiastrum tristachyum
Lycopodium inundatum zie: Lycopodiella inundata
Lycopodium phlegmaria
Lycopodium selago zie: Huperzia selago
Lycopodium tristachyum zie: Diphasiastrum tristachyumPlantenkennis programma