Geslacht: Nemesia
Auteurs: Vent.
Engelse naam: Nemesias
Familie: Scrophulariaceae (Helmkruidfamilie)

Nemesia anisocarpa
Nemesia barbata
Nemesia 'Blue Gem' zie: Nemesia strumosa 'Blue Gem'
Nemesia 'Bluebird' zie: Nemesia strumosa 'Blue Bird'
Nemesia caerulea
Nemesia caerulea 'Florence Blue'
Nemesia caerulea 'Innocence'
Nemesia caerulea 'Joan Wilder'
Nemesia Carnival Hybrids zie: Nemesia strumosa Carnival Series
Nemesia cheiranthos
Nemesia 'Confetti' zie: Nemesia denticulata
Nemesia denticulata
Nemesia denticulata 'Confetti' zie: Nemesia denticulata
Nemesia denticulata 'Isetta Blue'
Nemesia denticulata 'Isetta Pink'
Nemesia denticulata 'Isetta White'
Nemesia 'DNEMES25'PBR (Nesia Fantasy Pink)
Nemesia 'DNEMSANGEL' (Nesia Snow Angel)
Nemesia 'DNESUNSHIN' (Nesia Sunshine)
Nemesia foetens zie: Nemesia caerulea
Nemesia 'Fragrant Cloud'
Nemesia fruticans zie: Nemesia caerulea
Nemesia fruticans 'Aromance'
Nemesia 'Innkarsofb'PBR (Karoo Soft Blue)
Nemesia 'Innocence' zie: Nemesia caerulea 'Innocence'
Nemesia 'Karoo Plum'
Nemesia Karoo Soft Blue(='Innkarsofb') zie: Nemesia 'Innkarsofb' (Karoo Soft Blue)
Nemesia leipoldtii
Nemesia 'Nesia Banana Punch'
Nemesia 'Nesia Banana Swirl'
Nemesia 'Nesia Burgundy'
Nemesia 'Nesia Dark Blue'
Nemesia Nesia Fantasy Pink(='DNEMES25') zie: Nemesia 'DNEMES25' (Nesia Fantasy Pink)
Nemesia 'Nesia Magenta'
Nemesia Nesia Snow Angel(='DNEMSANGEL') zie: Nemesia 'DNEMSANGEL' (Nesia Snow Angel)
Nemesia Nesia Sunshine(='DNESUNSHIN') zie: Nemesia 'DNESUNSHIN' (Nesia Sunshine)
Nemesia 'Nesia Tropical'
Nemesia 'Nesia White'
Nemesia 'Penpink' (Pink Lagoon)
Nemesia Pink Lagoon(='Penpink') zie: Nemesia 'Penpink' (Pink Lagoon)
Nemesia Poetry Series
Nemesia strumosa
Nemesia strumosa 'Blue Bird'
Nemesia strumosa 'Blue Gem'
Nemesia strumosa 'Carnival' zie: Nemesia strumosa Carnival Series
Nemesia strumosa Carnival Series
Nemesia strumosa 'Danish Flag'
Nemesia strumosa 'Fire King'
Nemesia strumosa 'KLM'
Nemesia strumosa 'National Ensign'

1 2

Plantenkennis programma