Geslacht: Phalaris
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Kanariegras
Engelse namen: Canary Grass, Canary-grasses
Duitse namen: Glanzgras, Kanariengras
Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Phalaris angusta
Phalaris aquatica
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea 'Arctic Sun'
Phalaris arundinacea 'Dwarf Garters'
Phalaris arundinacea 'Feesey'
Phalaris arundinacea 'Feesey's Form' zie: Phalaris arundinacea 'Feesey'
Phalaris arundinacea 'Luteopicta'
Phalaris arundinacea 'Mervin Feesey' zie: Phalaris arundinacea 'Feesey'
Phalaris arundinacea 'Mervyn Feesey' zie: Phalaris arundinacea 'Feesey'
Phalaris arundinacea 'Picta'
Phalaris arundinacea var. picta zie: Phalaris arundinacea 'Picta'
Phalaris arundinacea var. picta 'Arctic Sun' zie: Phalaris arundinacea 'Arctic Sun'
Phalaris arundinacea 'Strawberries and Cream' zie: Phalaris arundinacea 'Feesey'
Phalaris arundinacea 'Strawberry Cream' zie: Phalaris arundinacea 'Feesey'
Phalaris arundinacea 'Tricolor'
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris canariensis 'Cantate'
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phalaris tuberosa zie: Phalaris aquaticaPlantenkennis programma