Geslacht: Pistia
Auteurs: L.
Nederlandse namen: Mosselplantje, Watersla
Engelse namen: Shell Flower, Water Lettuce
Duitse naam: Wassersalat
Familie: Araceae (Aronskelkfamilie)

Pistia stratiotesPlantenkennis programma