Geslacht: Pygmaea
Familie: Scrophulariaceae (Helmkruidfamilie)

Pygmaea densifolia
Pygmaea pulvinaris



Plantenkennis programma