Geslacht: Polyspora
Familie: Theaceae

Polyspora axialis - CWJ12363
Polyspora axillaris zie: Gordonia axillaris
Polyspora longicarpa - DJHV06041
Polyspora longicarpa - KWJ12226
Polyspora longicarpa - WWJ11604
Polyspora speciosa - BSWJ11708
Polyspora speciosa - BSWJ11750
Polyspora speciosa - WWJ11934Plantenkennis programma