Geslacht: Quercus
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Eik
Engelse naam: Oak
Duitse naam: Eiche
Franse naam: Chêne

Quercus coccinea
Quercus coccinea 'Campanile'
Quercus coccinea var. coccinea zie: Quercus coccinea
Quercus coccinea 'Splendens'
Quercus coccinea var. tuberculata zie: Quercus coccinea
Quercus 'Columna'
Quercus ×comptoniae
Quercus conferta zie: Quercus frainetto
Quercus cordifolia
Quercus corrugata zie: Quercus lancifolia
Quercus costaricensis
Quercus crassifolia
Quercus crassipes
Quercus ×crenata zie: Quercus ×hispanica 'Lucombeana'
Quercus 'Crimschmidt' (Crimson Spire)
Quercus Crimson Spire(='Crimschmidt') zie: Quercus 'Crimschmidt' (Crimson Spire)
Quercus crinita zie: Quercus cerris
Quercus crinita zie: Quercus pyrenaica
Quercus crispata zie: Quercus pubescens subsp. anatolica
Quercus crispula zie: Quercus mongolica var. grosseserrata
Quercus cuneata zie: Quercus falcata
Quercus cuneata zie: Quercus marilandica
Quercus cyclobalanoides zie: Quercus lancifolia
Quercus daimio zie: Quercus dentata
Quercus dalechampii
Quercus ×deamii
Quercus ×deamii 'Champion'
Quercus dentata
Quercus dentata 'Adelaide'
Quercus dentata 'Carl Ferris Miller'
Quercus dentata 'Pinnatifida'
Quercus dentata 'Sir Harold Hillier'
Quercus digitata zie: Quercus falcata
Quercus 'Dörings Zweizack'
Quercus douglasii
Quercus dumosa
Quercus durata
Quercus ×dysophylla
Quercus ×egglestonii
Quercus ellipsoidalis
Quercus ellipsoidalis 'Hemelrijk'
Quercus emoryi
Quercus emoryi 'Cliffside'
Quercus endresii zie: Quercus costaricensis
Quercus ×exacta
Quercus excelsa zie: Quercus lancifolia
Quercus fabrei
Quercus fabri
Quercus faginea
Quercus faginea subsp. baetica zie: Quercus canariensis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 14

Plantenkennis programma