Geslacht: Quercus
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Eik
Engelse naam: Oak
Duitse naam: Eiche
Franse naam: Chêne

Quercus ×haynaldiana 'Concrist'
Quercus ×haynaldiana 'Crisnetto'
Quercus hemisphaerica
Quercus heterophylla zie: Quercus ×heterophylla
Quercus ×heterophylla
Quercus ×hickelii
Quercus ×hickelli 'Ampfield'
Quercus hinckleyi
Quercus ×hispanica
Quercus ×hispanica 'Ambrozyana'
Quercus ×hispanica 'Bloemendale'
Quercus ×hispanica 'Crispa'
Quercus ×hispanica 'Diversifolia'
Quercus ×hispanica 'Fulhamensis'
Quercus ×hispanica 'Lucombeana'
Quercus ×hispanica 'Pseudoturneri' zie: Quercus ×turneri 'Pseudoturneri'
Quercus ×hispanica 'Waasland'
Quercus ×hispanica 'Waasland Select' zie: Quercus ×hispanica 'Waasland'
Quercus ×hispanica 'Wageningen'
Quercus ×humidicola
Quercus hungarica zie: Quercus frainetto
Quercus hypoleucoides
Quercus iberica
Quercus ilex
Quercus ilex 'Fordii'
Quercus ilex 'Macrophylla'
Quercus ilex 'Mandagout'
Quercus ilex var. phillyraeoides zie: Quercus phillyreoides
Quercus ilex var. rotundifolia zie: Quercus rotundifolia
Quercus ilicifolia
Quercus imbricaria
Quercus imbricata
Quercus imeretina zie: Quercus robur subsp. imeritina
Quercus incana
Quercus infectoria
Quercus infectoria subsp. boisieri
Quercus infectoria subsp. veneris
Quercus insignis
Quercus irazuensis zie: Quercus costaricensis
Quercus ithaburensis
Quercus ithaburensis 'Hemelrijk'
Quercus ithaburensis 'Hemelrijk Silver' zie: Quercus ithaburensis 'Hemelrijk'
Quercus ithaburensis var. macrolepis
Quercus ×jackiana
Quercus ×jackiana 'Guy'
Quercus kelloggii
Quercus ×kewensis
Quercus 'Kortrijk' zie: Quercus ×streimii 'Kortrijk'
Quercus laceyi
Quercus laceyi 'Bandera'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 14

Plantenkennis programma