Geslacht: Quercus
Auteurs: L.
Nederlandse naam: Eik
Engelse naam: Oak
Duitse naam: Eiche
Franse naam: Chêne

Quercus palustris Green Pillar(='Pringreen') zie: Quercus palustris 'Pringreen' (Green Pillar)
Quercus palustris 'Green Pyramid'
Quercus palustris 'Helmond'
Quercus palustris 'Helmonds Red Globe'
Quercus palustris 'Isabel'
Quercus palustris 'Pendula'
Quercus palustris 'Pringreen' (Green Pillar)
Quercus palustris 'Silhouette'
Quercus palustris 'Sovereign'
Quercus palustris 'Swamp Pygmy'
Quercus palustris 'Tilburg'
Quercus palustris 'Windischleuba'
Quercus pannonica zie: Quercus frainetto
Quercus parvula
Quercus ×pauciloba
Quercus pectinata zie: Quercus robur 'Pectinata'
Quercus pedunculata zie: Quercus robur
Quercus pedunculiflora zie: Quercus robur var. pedunculiflora
Quercus petraea
Quercus petraea 'Acuminata'
Quercus petraea 'Afghanistanensis'
Quercus petraea 'Cochleata'
Quercus petraea 'Columna' zie: Quercus 'Columna'
Quercus petraea 'Eastcolumn'
Quercus petraea 'Falkenbergensis'
Quercus petraea 'Giesleri'
Quercus petraea subsp. iberica
Quercus petraea 'Insecata'
Quercus petraea 'Laciniata'
Quercus petraea 'Laciniata Crispa'
Quercus petraea 'Louettei'
Quercus petraea 'Mespilifolia'
Quercus petraea 'Paul Devos Dwarf'
Quercus petraea subsp. pinnatiloba
Quercus petraea 'Purpurea'
Quercus petraea var. salicifolia zie: Quercus robur 'Salicifolia'
Quercus petraea salifolia zie: Quercus robur 'Salicifolia'
Quercus petraea 'Sylva Dwarf'
Quercus petraea 'Westcolumn'
Quercus phellos
Quercus phellos 'Dentata'
Quercus phellos 'Hightower'
Quercus phellos var. imbricaria zie: Quercus imbricaria
Quercus phellos var. latifolia
Quercus phillyreoides
Quercus phillyreoides 'Emerald Sentinel'
Quercus pilarius zie: Quercus lancifolia
Quercus pilgeriana zie: Quercus lancifolia
Quercus platanoides zie: Quercus bicolor
Quercus polymorpha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Plantenkennis programma