Geslacht: Selaginella
Auteurs: P.Beauv.
Engelse namen: Lesser Clubmosses, Little Club Moss, Spike Moss
Duitse naam: Moosfarn

Selaginella apoda
Selaginella azorica zie: Selaginella kraussiana
Selaginella braunii
Selaginella denticulata zie: Selaginella kraussiana
Selaginella emmeliana zie: Selaginella pallescens
Selaginella eremophila
Selaginella helvetica
Selaginella kraussiana
Selaginella kraussiana 'Aurea'
Selaginella kraussiana 'Aurora'
Selaginella kraussiana 'Bronsiana'
Selaginella kraussiana 'Brownii'
Selaginella kraussiana 'Variegata'
Selaginella lepidophylla
Selaginella martensii
Selaginella martensii 'Jori'
Selaginella martensii 'Marion'
Selaginella martensii 'Variegata'
Selaginella martensii 'Watsoniana'
Selaginella moellendorffii
Selaginella pallescens
Selaginella rupestris
Selaginella selaginoides
Selaginella uliginosa
Selaginella umbrosa
Selaginella uncinata
Selaginella willdenoviiPlantenkennis programma