English Names / Engelse Namen / Englische Namen / Noms Anglais
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Engelse naam Latijnse naam
White Sallow WattleAcacia floribunda
White SandalwoodSantalum album
White SapoteCasimiroa edulis
White SedgeCarex curta
White Silk Cotton TreeCeiba pentandra
White Silk-cotton TreeCeiba pentandra
White Skunk CabbageLysichiton camtschatcensis
White SnakerootEupatorium rugosum
White Spanish BroomCytisus multiflorus
White SprucePicea glauca
White Star GrassHypoxis capensis
White-stemmed BrambleRubus cockburnianus
White StonecropSedum album
White ThistleAtriplex lentiformis
White ThornCrataegus laevigata
White-throated Yellow Monkey FlowerMimulus brevipes
White TopErigeron annuus
White TrilliumTrillium grandiflorum
White Trout-lilyErythronium albidum
White TrumpetSarracenia leucophylla
White Trumpet LilyLilium longiflorum
White UprightReseda alba
White VeratrumVeratrum album
White VervainVerbena urticifolia
White VineClematis viticella

1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 44
Plantenkennis programma